)## Altaly Tours ##( ด่วนที่สุด...ท่านนักธุรกิจ ห้ามพลาด...งานดีๆๆที่ งานมหกรรมกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 105 เพียง 4 วัน 3 คืน พร้อมบินกับสายการบิน Thai Airways พร้อมพาท่านพักระดับ 4 ดาว ในราคาที่ถูกกว

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » ท่องเที่ยว อื่นๆ

)## Altaly Tours ##( ด่วนที่สุด...ท่านนักธุรกิจ ห้ามพลาด...งานดีๆๆที่ งานมหกรรมกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 105 เพียง 4 วัน 3 คืน พร้อมบินกับสายการบิน Thai Airways พร้อมพาท่านพักระดับ 4 ดาว ในราคาที่ถูกกว
โปรแกรม: กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 105 (4 วัน 3 คืน)
วันเดินทาง: Phase 1: 17-20 เดือนเมษายน 2552 (อุตสาหกรรมหนัก)
Phase 2: 23-26 เดือนเมษายน 2552 (อุตสาหกรรมเบา)
สายการบิน: THAI AIRWAYS
ที่พัก: ระดับ 4 ดาว – Nile Villa Hotel (Dongguan)

รายละเอียดราคา:
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ 1 ห้อง) ราคาท่านละ 25,900
เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 24,900
เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 23,900
พักเดี่ยว (ชำระเพิ่มท่านละ) 5,000

รายละเอียดโปรแกรม:
มหกรรมกวางเจา เทรดแฟร์...ครั้งที่ 105...
4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Airways
..พักโรงแรม 4 ดาว...
**อาหารพิเศษ.. หมูหันตำรับกวางตุ้ง..หม้อตุ๋นยาจีน...

งานแฟร์ประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของจีน ที่นักธุรกิจไทยไม่ควรพลาดเพื่อมองหาช่องทาง ทางธุรกิจรวมผู้ประกอบการจากทั่วประเทศจีนกว่า 10,000 ราย พร้อมสินค้าอุปโภค บริโภคจากโรงงานกว่า 2,000 หมวดหมู่

วันแรก กรุงเทพฯ – กวางเจา (-/-/D-อาหารว่าง)
12.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 บริเวณ ISLAND-D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง
15.25 น. เหิรฟ้าสู่กวางเจา ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน โดยเที่ยวบินที่ TG 678
19.15 น. ถึงสนามบิน Baiyun เมืองกวางเจา ผ่านขั้นตอนเจ้าหน้าที่และศุลกากร กองตรวจคนเข้าเมือง
อาหารว่าง (บนรถ) ค่ำ
จากนั้นนำท่านเดินเข้าสู่ที่พัก Nile Villa International Hotel (ตงก่วน)

วันที่สอง กวางเจาเทรดแฟร์ – โอกาสทองทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด (B/-/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางถึงศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจาที่ CHINESE EXPORT COMMODITIES FAIR COMPLEX (PAZHOU) และให้ท่านเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์อย่างอิสระ เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจจากผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจทั่วโลก เพราะจีนเป็นตลาดผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดในโลก (อาหารกลางวันอิสระ เพื่อสะดวกต่อการดูงาน) จนได้เวลานัดหมาย
จากนั้นนำท่านเดินทางเยี่ยมชมยาบัวหิมะ “เป่าฟู่หลิง” เพื่อซื้อเป็นของที่ระลึกและฝากแก่คนที่ท่านรัก
รับประทานอาหารค่ำที่ค่ำ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินเข้าสู่ที่พัก Nile Villa International Hotel (ตงก่วน)
........อิสระยามค่ำคืน........

วันที่สาม กวางเจาเทรดแฟร์ (ต่อ) –ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง (เป่ยจิ่ง ลู่) (B/-/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางถึงศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจาที่ CHINESE EXPORT COMMODITIES FAIR COMPLEX (PAZHOU) และให้ท่านเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์อย่างอิสระ เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจจากผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจทั่วโลก เพราะจีนเป็นตลาดผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดในโลก
เที่ยง (อาหารกลางวันอิสระ เพื่อความสะดวกต่อการดูงาน)
จากนั้นนำท่านสู่ ถนนปักกิ่ง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากที่สุดในกวางเจา มีสินค้ามากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และของที่ระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย
(อาหารเย็นตามอิสระ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) ค่ำ
นำท่านเดินเข้าสู่ที่พัก Nile Villa International Hotel (ตงก่วน).......อิสระยามค่ำคืน........

วันที่สี่ กวางเจา-วัดตระกูลเฉิน-ถนนอิเต๋อ ลู่-สวนสาธารณะเยี่ยซิ่ว-กรุงเทพฯ (-/-/L)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดตระกูลเฉิน วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ตอนต้นของถนนจงซานซีลู่ มีลาน 6 ชั้น วางผังแบบจีนโบราณตกแต่งตัวอาคาร ประตู และเจดีย์ ด้วยลวดลาย สลักเสลาสวยงาม ซึ่งได้รับการบูรณะหลังจากการปฏิวัติวัฒนธรรมยุติลงมีอายุนับย้อนไปถึงปี 1894
จากนั้นนำท่านสู่ ถนนอิเต๋อลู่ ถนนคนเดินที่เป็นที่นิยมมากในกวางเจา มีสินค้ามากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา และของที่ระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลานัดหมาย
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง
จากนั้นนำท่าน สวนสาธารณะเยี่ยซิ่ว (เยี่ยซิ่วกงหยวน) ที่ตั้งอยู่บน ถนนตงฟงลู่ ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 70 เมตร มีเนื้อที่ 92.9 เอเคอร์ ภายในมีทะเลสาบ 3 แห่ง มีอนุสาวรีย์จงธาน สูง 38 เมตร มีหินแกะสลักเป็นรูป 5 แพะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกวางเจา เป็นสวนสาธารณะที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก จุดเด่นของสวนคือ หอมองทะเล (เจิน ไห่ โหลว) ภายในหอมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองกวางเจาตั้งอยู่คือ หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน ซึ่งท่านเป็นวีรบุรุษที่ประชาชนให้ความเคารพยิ่งจนยกย่องให้เป็นบิดาของชาวจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมขึ้นเครื่อง กลับกรุงเทพฯ
20.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 679
22.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพพร้อมความสำเร็จทางธุรกิจ
*****ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ*****

— ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

อัตราค่าบริการรวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-กวางเจา-กรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Airways (ชั้นทัศนาจร)
-ภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยทางอากาศ
-ค่าที่พักตามที่ระบุตามโปรแกรม
-ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
-ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ
-ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
-ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม
-ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 1,000 บาท (4 วันทำการ)
-ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยบริการตลอดการเดินทาง
-บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/ทุกวัน
-ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นคนละ 10 หยวน/วัน/คน
-ค่าทำหนังสือเดินทาง
-ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย
-ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สำรองที่นั่ง
* แจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
* ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 14 วัน

เอกสารวีซ่าในการยื่นขอวีซ่า
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์-โทรสาร / E-MAIL ADDRESS ทั้งที่บ้าน และที่ทำงานของผู้เดินทาง
4.นามบัตร (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 ใบ
5.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว ปัจจุบัน จำนวน 3 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ
***ข้อ 4, 5 จะต้องใช้สำหรับทำบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ***
กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ
1.หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 300 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ต+รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
2.หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)
3.หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,400 บาท

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
1.ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
2.ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านในการยื่นวีซ่า (ในกรณีดังนี้) คือ
1.ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2.นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4.นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
1.หากผลการขอวีซ่าไม่ผ่าน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่ามัดจำบางส่วน จากการดำเนินการยื่นขอวีซ่าให้แก่ท่าน
2.หากท่านยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน ไม่ว่ากรณีใด ๆ

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

Phase 1 Apr. 15 - 19 Pazhou Complex
เครื่องจักรกลขนาดใหญ่, เครื่องจักรกลขนาดเล็ก, อุปกรณ์อุตสาหกรรมหนัก, ส่วนประกอบยานยนต์, วัตถุเคมี, เคมีภัณฑ์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสินค้า IT, อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป, เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, อุปกรณ์สื่อสาร, อุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์, อุปกรณ์ติดตั้งการให้ความสว่าง เช่น โคมไฟ หลอดไฟต่าง ๆ, เครื่องมือช่าง, อะไหล่ยนต์ทุกชนิด, จักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์, อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งอาคาร-บ้านเรือน, สุขภัณฑ์, เครื่องยนต์, เครื่องชั่ง, อุปกรณ์ตกแต่งภายในห้องน้ำ.

Phase 2 Apr. 24-28 Pazhou Complex
ของใช้ในชีวิตประจำวัน, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เครื่องใช้และภาชนะที่ใช้สำหรับโต๊ะอาหาร, เครื่องเซรามิค, เครื่องเคลือบดินเผา, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, แก้ว, กระจก, เฟอร์นิเจอร์, ผลิตภัณฑ์ประเภทหวาย-สิ่งทอ-ถัก-สาน, อุปกรณ์จัดแต่งสวนต่าง ๆ เช่น หิน แท่นหิน, อุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ เกี่ยวกับบ้าน, อุปกรณ์อาบน้ำต่าง ๆ เช่น สบู่ แชมพู่, ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม, นาฬิกา, อุปกรณ์เกี่ยวกับแว่นตา รวมถึงอะไหล่สำหรับประกอบ, ของเล่น, สินค้า
พรีเมี่ยม และของที่ระลึก, สินค้าสำหรับงานเทศกาลต่าง ๆ , สินค้าสำหรับจัดงานเลี้ยงฉลองต่าง ๆ

Phase 3 May. 03-07 Pazhou Complex
เสื้อผ้าชาย-หญิง, เสื้อผ้าเด็ก, Underwear, ชุดกีฬา และชุดลำลอง, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับขนอ่อน-ขนสัตว์ และเครื่องหนัง, อุปกรณ์ชิ้นเล็ก ๆ และชิ้นส่วนประดับตกแต่งเสื้อผ้า เช่น กระดุม ซิป รวมถึงอุปกรณ์ตัดเย็บต่าง ๆ , วัตถุดิบเกี่ยวกับบ้าน เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้า เช่น ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าฝ้าย, พรมปูพื้น-ผ้าม่าน, อาหาร, สินค้าพื้นเมือง และสินค้าท้องถิ่น, เวชกรรมยารักษาโรค และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, รองเท้า, อุปกรณ์ทางการแพทย์, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และสันทนาการ, อุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน, กล่อง และกระเป๋า

หมายเหตุ
-รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมตามเวลา, สภาพการณ์, ภูมิอากาศ ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ
-บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ /ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ /เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

Nam
Altaly Tours and Trading Co., Ltd.
87 Soi. Ramintra 52/1, Kannayao District,
Bangkok 10230 Thailand
Tel: 02-948-5224
Fax: 02-519-0607
E-mail: document.writeln('' + 'altalytours' + '@' + 'gmail.com'); altalytours@gmail.com


 


ราคา: 25,900ต้องการ: ขาย
ติดต่อ: Altaly Toursอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-948-5223-4IP Address: 124.120.87.5
มือถือ: 086-322-9700 จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

คำค้น:  altaly | tours | ด่วนที่สุด...ท่านนักธุรกิจ | ห้ามพลาด...งานดีๆๆที่ | งานมหกรรมกวางเจาเทรดแฟร์ | ครั้งที่ | เพียง | พร้อมบินกับสายการบิน | thai | airways |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  5,000 บาท
  100 บาท
  570 บาท
 
 
  500 บาท
  10,200 บาท
  101 บาท
  4,500 บาท
 
 
 
 
 
  4,500
  27,900
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  1,500