โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp

หน้าแรก » งาน และ การศึกษา » อบรม สัมนา

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
บทนำ และความเป็นมา
 
   The Sandbox เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนและสถาบันที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ในประเทศไทยให้ดำเนินงานและจัดทำโครงการค่ายภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น เรามีนโยบายให้บริการทั้งในและนอกสถานศึกษา ระยะเวลาตั้งแต่ 1วันถึง 1 เดือน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นกับการทำงานเป็นหมู่คณะในองค์กร เรามีระบบการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วไป และประกอบไปด้วยทีมงานที่เป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
 
   The Sandbox ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันได้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นในเฉพาะห้องเรียนนั้น ไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้างประสบการณ์ทางภาษาให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมประสบการณ์ นอกชั้นเรียนให้เกิดแก่ผู้เรียนด้วย เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสทำกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ และทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อันจะส่งให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น กิจกรรมที่จะสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดแก่ผู้เรียนได้กิจกรรมหนึ่งก็คือ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ การจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และในขณะเดียวกันก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นนอกห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกมต่าง ๆ เพลง หรือบทบาทสมมติ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้สามารถจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาโดยไม่รู้ตัว

วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้วิชาภาษาอังกฤษ และสามารถผสมผสานให้เข้ากับสถานการณ์ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
  2.ปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมโครงการรักที่จะพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษสนทนากับชาวต่างชาติได้อย่างเป็นธรรมชาติ
  3.เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  4.เพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติต่อสังคมและเพิ่มทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
  5.เพื่อมุ่งให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกคิด วิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหาและบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ รู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6.ได้รับประสบการณ์ตรงจากการสื่อสารกับเจ้าของภาษา มีการเรียนรู้จากการเสังเกตสำรวจข้อมูล เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จากสภาพจริง
  7.ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสาร มีปฎิสัมพันธ์ที่ดี  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข

กลุ่มเป้าหมาย
  1.นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6
  2.นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6

หลักการ
  1.Speak English   : มุ่งมั่นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พูดภาษาอังกฤษตลอดเวลา
  2.Have Fun         : มุ่งมั่นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสุข สนุกสนานพร้อมสาระต่าง ๆ มากมาย 
  3.Be Confident    : มุ่งมั่นให้ผู้เข้าร่วมโครงการกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
  4.Work as teamwork: มุ่งมั่นให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักความสำคัญของการทำงานเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบกิจกรรม
     การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และแตกต่างจากการเรียนตามหลักสูตรปกติ กล่าวคือ กิจกรรมมีความน่าสนใจ สนุก ท้าทาย มีความอิสระทางความคิดพอสมควร เปิด โอกาสให้นักเรียนปฏิบัติมากที่สุด และให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ กิจกรรมวิชาการที่จัดให้ค่ายภาษาอังกฤษ แบ่งเป็นกิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่
  1.กิจกรรมทั้งหมดได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมุ่งเน้นหลักสำคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ Speak English  Have Fun Be Confident  Work as teamwork
  2.กิจกรรรมฐานทั้งภาคในร่มและภาคสนาม มีเป้าหมายหลักคือการให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ไขปัญหา และการสนทนาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร และมีโอกาสสัมผัสแหล่งเรียนรู้ในสถานการณ์จริง  ได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของภาษา
  3.กิจกรรม กีฬา และเกมส์ (Activities, Sports, and Games)
  4.กิจกรรมที่เน้นหลักการทำงานเป็นกลุ่มและส่งเสริมความกล้าแสดงออก
  5.ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสฝึกความอดทน รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น
  6.กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural Exchange)โดยผ่านกระบวนการพูดคุยและความสนุกสนานกับการเต้นรำและเสียงดนตรี
  7.กิจกรรมแก้ปัญหา นักเรียนจะระบุคำถามหรือปัญหาตามความสนใจโดยใช้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ หรือสถานการณ์จริง ซึ่งแตกต่างจากคำถามหรือปัญหาที่เรียนในชั้นเรียน
  8.กิจกรรมคิดสร้างสรรค์  นักเรียนจะแสดงออกอย่างอิสระถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลผลิตของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะออกมาในชิ้นงานที่อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น การวาดภาพการฝึกใช้ภาษา การแสดงละครเป็นต้น
  9.กิจกรรมการสื่อสาร เป็นกิจกรรมท้าทายที่นักเรียนจะมีโอกาสทำปฏิบัติที่ไม่สามารถทำได้ในเวลาเรียนปกติเนื่องจาก ข้อจำกัดเรื่อง บุคคล สถานการณ์ สถานที่ ฯลฯ
  10.กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่ การศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น การได้พบปะสนทนากับเจ้าของภาษา
  11.กิจกรรมนันทนาการมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมความสามัคคี  สร้างความเป็นกลุ่ม สร้างความเป็นผู้นำ เพื่อการผ่อนคลาย  กิจกรรมนันทนาการจัดแรกกิจกรรมวิชาการเป็นระยะ ๆ หรือจัดเป็นการนันทนาการโดยเฉพาะในภาคเช้าก่อนกิจกรรมค่ายหรือค่ำ ได้แก่
     1.การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
     2.เกมส์ต่าง ๆ และการแข่งขันที่มีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาภาษาอังกฤษ เช่น เกมส์ทายคำ  walk Rally
     3.การร้องเพลง
     4.เล่นละคร
     5.กีฬาและการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ


The Sandbox Teambuilding & Camp Company Ltd.,
50/10 Ratchadapisek, Chantarakaseam, ChatuchakBangkok 10900, Thailand

Suchada Thongthangsai
E-mail : admin@thesandbox.co.th
Tel;02-930-7719 Fax;02-930-7791
http://www.thesandbox.co.th 


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: รับจ้าง
ติดต่อ: Suchada Thongthangsaiอีเมล์: 
โทรศัพย์: 029307719IP Address: 58.11.94.33

คำค้น:  คำนำการจัดค่ายภาษาอังกฤษ | english camp กิจกรรม ภาษา อังกฤษ | กิจกรรมที่ใช้ในการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ | สถานที่จัด english camp ชลบุรี | สถานที่จัดenglish camp ชลบุรี | เกมส์ english camp | การจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ | โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ english camp | คํานําเกี่ยวกับค่ายภาษาอังกฤษ | อบรมแต่งงาน วัดพระมหาไถ่ พัทยา ชลบุรี |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้านภูมิใจนิเวศน์ ซอยวัดใหญ่ สมุทธปราการ ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  305 บาท
  4,900 บาท
  0 บาท
  4,900 บาท
  ไม่ระบุ
  600 บาท
  9,900
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  500 บาท
  3,900
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  2,000
  ไม่ระบุ
  12,900