โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp

หน้าแรก » งาน และ การศึกษา » อบรม สัมนา

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
บทนำ และความเป็นมา
 
   The Sandbox เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนและสถาบันที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ในประเทศไทยให้ดำเนินงานและจัดทำโครงการค่ายภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น เรามีนโยบายให้บริการทั้งในและนอกสถานศึกษา ระยะเวลาตั้งแต่ 1วันถึง 1 เดือน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นกับการทำงานเป็นหมู่คณะในองค์กร เรามีระบบการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วไป และประกอบไปด้วยทีมงานที่เป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
 
   The Sandbox ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันได้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นในเฉพาะห้องเรียนนั้น ไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้างประสบการณ์ทางภาษาให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมประสบการณ์ นอกชั้นเรียนให้เกิดแก่ผู้เรียนด้วย เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสทำกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ และทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อันจะส่งให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น กิจกรรมที่จะสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดแก่ผู้เรียนได้กิจกรรมหนึ่งก็คือ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ การจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และในขณะเดียวกันก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นนอกห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกมต่าง ๆ เพลง หรือบทบาทสมมติ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้สามารถจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาโดยไม่รู้ตัว

วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้วิชาภาษาอังกฤษ และสามารถผสมผสานให้เข้ากับสถานการณ์ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
  2.ปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมโครงการรักที่จะพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษสนทนากับชาวต่างชาติได้อย่างเป็นธรรมชาติ
  3.เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  4.เพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติต่อสังคมและเพิ่มทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
  5.เพื่อมุ่งให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกคิด วิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหาและบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ รู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6.ได้รับประสบการณ์ตรงจากการสื่อสารกับเจ้าของภาษา มีการเรียนรู้จากการเสังเกตสำรวจข้อมูล เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จากสภาพจริง
  7.ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสาร มีปฎิสัมพันธ์ที่ดี  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข

กลุ่มเป้าหมาย
  1.นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6
  2.นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6

หลักการ
  1.Speak English   : มุ่งมั่นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พูดภาษาอังกฤษตลอดเวลา
  2.Have Fun         : มุ่งมั่นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสุข สนุกสนานพร้อมสาระต่าง ๆ มากมาย 
  3.Be Confident    : มุ่งมั่นให้ผู้เข้าร่วมโครงการกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
  4.Work as teamwork: มุ่งมั่นให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักความสำคัญของการทำงานเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบกิจกรรม
     การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และแตกต่างจากการเรียนตามหลักสูตรปกติ กล่าวคือ กิจกรรมมีความน่าสนใจ สนุก ท้าทาย มีความอิสระทางความคิดพอสมควร เปิด โอกาสให้นักเรียนปฏิบัติมากที่สุด และให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ กิจกรรมวิชาการที่จัดให้ค่ายภาษาอังกฤษ แบ่งเป็นกิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่
  1.กิจกรรมทั้งหมดได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมุ่งเน้นหลักสำคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ Speak English  Have Fun Be Confident  Work as teamwork
  2.กิจกรรรมฐานทั้งภาคในร่มและภาคสนาม มีเป้าหมายหลักคือการให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ไขปัญหา และการสนทนาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร และมีโอกาสสัมผัสแหล่งเรียนรู้ในสถานการณ์จริง  ได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของภาษา
  3.กิจกรรม กีฬา และเกมส์ (Activities, Sports, and Games)
  4.กิจกรรมที่เน้นหลักการทำงานเป็นกลุ่มและส่งเสริมความกล้าแสดงออก
  5.ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสฝึกความอดทน รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น
  6.กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural Exchange)โดยผ่านกระบวนการพูดคุยและความสนุกสนานกับการเต้นรำและเสียงดนตรี
  7.กิจกรรมแก้ปัญหา นักเรียนจะระบุคำถามหรือปัญหาตามความสนใจโดยใช้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ หรือสถานการณ์จริง ซึ่งแตกต่างจากคำถามหรือปัญหาที่เรียนในชั้นเรียน
  8.กิจกรรมคิดสร้างสรรค์  นักเรียนจะแสดงออกอย่างอิสระถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลผลิตของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะออกมาในชิ้นงานที่อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น การวาดภาพการฝึกใช้ภาษา การแสดงละครเป็นต้น
  9.กิจกรรมการสื่อสาร เป็นกิจกรรมท้าทายที่นักเรียนจะมีโอกาสทำปฏิบัติที่ไม่สามารถทำได้ในเวลาเรียนปกติเนื่องจาก ข้อจำกัดเรื่อง บุคคล สถานการณ์ สถานที่ ฯลฯ
  10.กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่ การศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น การได้พบปะสนทนากับเจ้าของภาษา
  11.กิจกรรมนันทนาการมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมความสามัคคี  สร้างความเป็นกลุ่ม สร้างความเป็นผู้นำ เพื่อการผ่อนคลาย  กิจกรรมนันทนาการจัดแรกกิจกรรมวิชาการเป็นระยะ ๆ หรือจัดเป็นการนันทนาการโดยเฉพาะในภาคเช้าก่อนกิจกรรมค่ายหรือค่ำ ได้แก่
     1.การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
     2.เกมส์ต่าง ๆ และการแข่งขันที่มีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาภาษาอังกฤษ เช่น เกมส์ทายคำ  walk Rally
     3.การร้องเพลง
     4.เล่นละคร
     5.กีฬาและการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ


The Sandbox Teambuilding & Camp Company Ltd.,
50/10 Ratchadapisek, Chantarakaseam, ChatuchakBangkok 10900, Thailand

Suchada Thongthangsai
E-mail : admin@thesandbox.co.th
Tel;02-930-7719 Fax;02-930-7791
http://www.thesandbox.co.th 


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: รับจ้าง
ติดต่อ: Suchada Thongthangsaiอีเมล์: 
โทรศัพย์: 029307719IP Address: 58.11.94.33

คำค้น:  คำนำการจัดค่ายภาษาอังกฤษ | english camp กิจกรรม ภาษา อังกฤษ | กิจกรรมที่ใช้ในการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ | สถานที่จัด english camp ชลบุรี | สถานที่จัดenglish camp ชลบุรี | เกมส์ english camp | การจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ | โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ english camp | คํานําเกี่ยวกับค่ายภาษาอังกฤษ | อบรมแต่งงาน วัดพระมหาไถ่ พัทยา ชลบุรี |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  305 บาท
  4,900 บาท
  4,900 บาท
  ไม่ระบุ
  1,500
  600 บาท
  ไม่ระบุ
  9,900
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  500 บาท
  3,900
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  2,000
  ไม่ระบุ