แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่าๆ การประปาส่วนภูมิภาค ช่างโยธา 3

หน้าแรก » งาน และ การศึกษา » การศึกษา อื่นๆ

แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่าๆ การประปาส่วนภูมิภาค ช่างโยธา 3
  แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่าๆ การประปาส่วนภูมิภาค ช่างโยธา 3   1   หากน้ำบาดาลที่สูบขึ้นมามีปริมาณเหล็กและแมงกานีสละลายอยู่มาก จะทำให้น้ำมีลักษณะอย่างไร
ตัวเลือก :   1 : มีกลิ่น          2 : เกิดเป็นฝ้าที่ผิวน้ำ           3 : น้ำมีสีคล้ำ            4 : มีรสชาติไม่น่าดื่ม
                  5 : ถูกทุกข้อ   คำตอบที่ถูกต้อง : 5                   

2  ข้อเสียของการนำน้ำใต้ดินมาใช้เพื่อการประปาคือ
ตัวเลือก :   1 : มักมีปริมาณโลหะหนักสูง              2 : ทำให้เกิดปัญหาแผ่นดินทรุด                3 : น้ำมักมีความอ่อนมาก
                  4 : ถูกทุกข้อ             คำตอบที่ถูกต้อง : 2             
3   ความกระด้างชั่วคราวในน้ำเกิดจากสารประกอบใด
ตัวเลือก :   1 : Magnesium Carbonate            2 : Calcium Chloride               3 : Sodium Chloride
                  4 : Calcium Sulphate              คำตอบที่ถูกต้อง : 1
4  ลักษณะสมบัติของน้ำตัวใดที่มีความสำคัญสำหรับการพิจารณาคุณภาพของน้ำดิบที่มาจากใต้ดิน
ตัวเลือก :  1 : E. Coli           2 : ความขุ่น            3 : ธาตุเหล็ก           4 : ถูกทุกข้อ             คำตอบที่ถูกต้อง : 3
5   การทดสอบเพื่อดูความเพียงพอในการให้น้ำของน้ำใต้ดินคือ
ตัวเลือก : 1 : Pumping Test           2 : Pump Priming     3 : Drawdown Test      4 : Permeability Test         คำตอบที่ถูกต้อง : 1
6   บ่อน้ำตื้น คือบ่อที่ขุดถึงชั้นน้ำใด
ตัวเลือก : 1 : Water Table      2 : Confined Aquifer      3 : Unconfined Aquifer    4 : Impervious Stratum    คำตอบที่ถูกต้อง : 3
7   สารก่อมะเร็งที่มีโอกาสพบในแหล่งน้ำเกิดจาก
ตัวเลือก :   1 : โลหะหนัก                  2 : คลอรีนทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำ
                  3 : การปนเปื้อนจากเชื้อโรค           4 : การเน่าเปื่อยของสารอินทรีย์ในน้ำ
             คำตอบที่ถูกต้อง : 2
8   น้ำดิบในข้อใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำผลิตเป็นน้ำประปาได้ โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
ตัวเลือก :     1 :    2 :       3 :         4 :
             คำตอบที่ถูกต้อง : 1
9   จากตารางแสดงคุณภาพน้ำดิบ น้ำจากแหล่งใดน่าจะเป็นน้ำใต้ดิน
             
ตัวเลือก : 1 : 1 และ 2          2 : 2 และ 3          3 : 3 และ 4           4 : 1 และ 4             คำตอบที่ถูกต้อง : 2
10   ในการประเมินปริมาณน้ำดิบที่จะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ โดยวิธี Rational  Method หากเลือกใช้ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนอง (C)             สูงเกินไปจะมีผลต่อปริมาณน้ำที่คำนวณได้อย่างไร
ตัวเลือก :  1 : ปริมาณน้ำไหลนองสูงกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำ
                  2 : ปริมาณน้ำไหลนองต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้มั่นใจว่าจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพียงพอ
                  3 : ปริมาณน้ำไหลนองสูงกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้มั่นใจว่าจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพียงพอ
                  4 : ปริมาณน้ำไหลนองต่ำกว่าที่ควรจะเป็นทำให้มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำ             คำตอบที่ถูกต้อง : 1
11  แม่น้ำมีอัตราการไหลเฉลี่ย 2500ลบ.ม./วัน และมีอัตราการไหลต่ำสุด 700 ลบ.ม./วัน ชุมชนแห่งหนึ่งมีความต้องการใช้น้ำเฉลี่ย 1000 ลบ.ม./วัน อยากทราบว่าแม่น้ำนี้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาสำหรับชุมชนนี้หรือไม่
ตัวเลือก :   1 : เพียงพอ            2 : ไม่เพียงพอ            3 : เพียงพอ แต่ต้องมีอ่างเก็บน้ำสำรองไว้
                  4 : ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องหาน้ำจากแหล่งอื่นมาเพิ่มเติม             คำตอบที่ถูกต้อง : 3
12  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการผลิตน้ำประปา
ตัวเลือก :   1 : ต้องผลิตให้ได้ซึ่งคุณภาพที่ดี            2 : ต้องผลิตให้ได้ซึ่งปริมาณที่พอเพียง
                  3 : ต้องเป็นระบบผลิตน้ำประปาที่มีอายุการใช้งานยาวนาน          4 : ไม่มีข้อถูก        คำตอบที่ถูกต้อง : 3
13   มวลสารใดในน้ำบาดาลที่ไม่สามารถกำจัดออกด้วยวิธีการพื้นฐาน
ตัวเลือก :  1 : คลอไรด์             2 : เหล็ก             3 : แมงกานีส             4 : ความขุ่น             คำตอบที่ถูกต้อง : 1
14 ถ้าแหล่งน้ำดิบมีพืชน้ำจำพวกสาหร่ายเซลล์เดียวจำนวนมาก จะสามารถกำจัดได้โดยใช้สารเคมีตัวใดใส่ลงไปในแหล่งน้ำ
ตัวเลือก :   1 : โซเดียมไธโอซัลเฟต          2 : คอปเปอร์ซัลเฟต          3 : คลอรีน      4 : กรดซัลฟุริกเจือจาง
             คำตอบที่ถูกต้อง : 2
15 หน่วยที่ใช้วัดความขุ่นในน้ำที่ใช้ในปัจจุบันคืออะไร
ตัวเลือก :   1 : mg/L          2 : NTU             3 : Abs.              4 : JTU             คำตอบที่ถูกต้อง : 2
16   การวิเคราะห์คุณภาพนำใต้ดินจะต้องพิจารณาพารามิเตอร์ตัวใดเป็นอันดับแรก
ตัวเลือก : 1 : Salinity          2 : Alkalinity             3 : Hardness               4 : Turbidity             คำตอบที่ถูกต้อง : 1
17 ข้อใดไม่ใช่ผลของความขุ่น
ตัวเลือก :    1 : ขัดขวางการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำ                2 : ขัดขวางการฆ่าเชื้อโรคโดยคลอรีน
                  3 : ยากต่อการกำจัดในการผลิตน้ำประปา         4 : มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้น้ำ          คำตอบที่ถูกต้อง : 3
18   การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีววิทยา ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการใช้โคลิฟอร์มแบคทีเรียเป็นตัวชี้วัด
ตัวเลือก :   1 : แบคทีเรียประเภทนี้จะพบในลำไส้ของสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิด ซึ่งก็คือมนุษย์และสัตว์
                  2 : วิธีการตรวจหาแบคทีเรียประเภทนี้ทำได้ง่ายกว่าแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคประเภทอื่น
                  3 : แบคทีเรียประเภทนี้เพิ่มจำนวนได้รวดเร็ว
                  4 : แบคทีเรียประเภทนี้ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมภายนอกได้ดีกว่าแบคทีเรียประเภทอื่น  คำตอบที่ถูกต้อง : 3
19  สารเคมีตัวใดที่ใช้เป็นสารปรุงแต่งในน้ำประปา
ตัวเลือก :  1 : ฟลูออไรด์          2 : คลอไรด์           3 : โบรมีน              4 : แคลเซียม               คำตอบที่ถูกต้อง : 1
20  จงบอกถึงความเหมาะสมในการใช้น้ำประปาของอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อต้ม  (Boiler)
ตัวเลือก :   1 : เหมาะสม เพราะสะดวกดี           2 : เหมาะสม เพราะน้ำประปามีคุณภาพดีอยู่แล้ว
                  3 : ไม่เหมาะสม เพราะน้ำประปาไม่สะอาดเพียงพอ     4 : ไม่เหมาะสม เพราะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพก่อน
             คำตอบที่ถูกต้อง : 4
21   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ตัวเลือก :  1 : คุณภาพของน้ำผิวดินจะค่อนข้างคงที่ในแต่ละฤดูกาล          2 : น้ำกระด้างจะพบมากในน้ำบาดาล
                  3 : น้ำบาดาลส่วนใหญ่จะค่อนข้างใส              4 : น้ำจากอ่างเก็บน้ำสามารถนำมาผลิตน้ำประปาได้
             คำตอบที่ถูกต้อง : 1
22   คลองประปารับน้ำดิบมาจากคลอง 3 สายโดยคลองก. มีอัตราการไหล 25  ลบ.ม./วินาที คลองข. มีอัตราการไหล 20 ลบ.ม./วินาที คลองค.  มีอัตราการไหล 10 ลบ.ม./วินาที ซึ่งมีค่าความขุ่นเท่ากับ 20 และ15  และ120 หน่วยความขุ่นตามลำดับ คลองทุกสายจะไหลมารวมกันที่คลองประปา   อยากทราบว่าที่จุดรวมของคลองประปาจะมีอัตราการไหลและค่าความขุ่นเท่าใด
ตัวเลือก :   1 : 65 ลบ.ม./วินาที และ 52 หน่วยความขุ่น            2 : 65 ลบ.ม./วินาที และ 33 หน่วยความขุ่น
                  3 : 21.7 ลบ.ม./วินาที และ 52 หน่วยความขุ่น         4 : 21.7 ลบ.ม./วินาที และ 33 หน่วยความขุ่น
             คำตอบที่ถูกต้อง : 2
23   จากการเก็บข้อมูลในหนึ่งเดือนพบว่าเป็นเวลา 8 วันที่น้ำในแม่น้ำมีอัตราการไหลเท่ากับ 0.045 ลบ.ม/วินาที เป็นเวลา 12  วันที่อัตราการไหลเท่ากับ 14.7 ลบ.ม/วินาที เป็นเวลา 3 วัน อัตราการไหลเท่ากับ 0.42 ลบ.ม/วินาที และเป็นเวลา 7 วัน ที่มีอัตราการไหลเท่ากับ 0.28 ลบ.ม/วินาที  จงหาค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลนี้
ตัวเลือก :   1 : 3.86 ลบ.ม/วินาที   2 : 0.52 ลบ.ม/วินาที       3 : 6.0 ลบ.ม/วินาที        4 : 14.7 ลบ.ม/วินาที      คำตอบที่ถูกต้อง : 3
24    การเลือกแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา จะต้องพิจารณาอะไรบ้าง
ตัวเลือก :   1 : คุณภาพน้ำ         2 : ปริมาณน้ำ        3 : ความผันแปรของคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำ
                  4 : ถูกทุกข้อ             คำตอบที่ถูกต้อง : 4
25  น้ำบาดาลในข้อใดที่ไม่เหมาะสมจะนำมาทำเป็นน้ำประปามากที่สุด
ตัวเลือก :   1 : มีเหล็กละลายน้ำ 5 มิลลิกรัม/ลิตร                  2 : มีคลอไรด์ 350 มิลลิกรัม/ลิตร
                  3 : มีความกระด้าง 450 มิลลิกรัม/ลิตร                4 : มีอาร์เซนิค 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร            คำตอบที่ถูกต้อง : 4
26   ในการหาขนาดของอ่างเก็บน้ำดิบสำรองโดยวิธีกราฟปริมาณน้ำสะสม (Mass Curve) ดังรูปที่กำหนดให้ ความจุของอ่างเก็บน้ำที่ต้องการคือข้อใด
             
ตัวเลือก :   1 : 1 + 2             2 : 1 + 3               3 : 1 + 2 + 3              4 : 2            คำตอบที่ถูกต้อง : 1
27 พื้นที่รับน้ำฝนขนาด 10 ไร่ เมื่อฝนตกจะมีความสูงของระดับน้ำเท่ากับ  927 มม. ในระยะเวลา 1 ปี จะมีการสูญเสียน้ำโดยการระเหย 290 มม. ซึมเข้าสู่ใต้ดิน 90 มม.  จงประมาณปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในพื้นที่รับน้ำฝนนี้
ตัวเลือก :  1 : 875.2 ลบ.ม.        2 : 4640 ลบ.ม.     3 : 8752 ลบ.ม.           4 : 14832 ลบ.ม.            คำตอบที่ถูกต้อง : 3
28จงหาปริมาณการไหลของน้ำใต้ดินแบบชั้นหินไม่ถูกกดทับเข้าสู่บ่อบาดาล ถ้าระดับน้ำสถิตย์อยู่ที่ 10.7 เมตรและระดับน้ำในบ่อลดลงภายหลังสูบเท่ากับ 4.6 เมตร  กำหนดให้สัมประสิทธิ์การซึมผ่าน(K) 2.273 เมตร/วัน และรัศมีกรวยน้ำยุบ(R) 30.5 เมตร ให้เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่อสูบ 0.76 เมตร
ตัวเลือก : 1 : 2.58 L/s          2 : 1.738 L/s             3 : 0.64 L/s             4 : 6.55 L/s             คำตอบที่ถูกต้อง : 2
29   น้ำพุร้อนเป็นแหล่งน้ำประเภทใด
ตัวเลือก :   1 : บ่อน้ำใต้ดิน           2 : บ่อบาดาลมีแรงดัน       3 : พื้นที่เติมน้ำ           4 : บ่อน้ำซับ            คำตอบที่ถูกต้อง : 2
30   ท่อกรุคืออะไร
ตัวเลือก :   1 : ท่อที่ใช้เป็นผนังถาวรของบ่อบาดาล              2 : ท่อที่ใช้กรองน้ำในบ่อบาดาล
                  3 : ท่อที่ใช้รับน้ำหนักแผ่นคอนกรีตปิดบ่อบาดาลที่ระดับพื้นดิน      4 : ท่อที่ใช้ขุดบ่อบาดาล        คำตอบที่ถูกต้อง : 1
31   บ่อสังเกตการณ์คืออะไร
ตัวเลือก :   1 : บ่อที่ใช้ตรวจสอบว่าคุณภาพของน้ำเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาหรือไม่
                  2 : บ่อที่ใช้ตรวจสอบว่าปริมาณของน้ำลดลงไปอย่างไรเมื่อมีการสูบทดสอบ
                  3 : บ่อที่ใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารพิษในนิคมอุตสาหกรรม
                  4 : บ่อที่ใช้ตรวจสอบการยุบตัวของแผ่นดินเมื่อมีการขุดน้ำบาดาล             คำตอบที่ถูกต้อง : 2

  รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  http://www.caithai1.com/">www.caithai1.com
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 088-4977046
ติดต่อทางเมล์ที่ unverlive@hotmail.com 


 


ราคา: 399 บาทต้องการ: ขาย
ติดต่อ: 0884977046อีเมล์: 
โทรศัพย์: 0884977046IP Address: 110.49.249.99
มือถือ: 0884977046 จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

คำค้น:  แนวข้อสอบ ช่างโยธา | แนวข้อสอบ น้ำใต้ดิน | test boiler ข้อสอบ | เก็ง ข้อสอบ boiler | แนวข้อสอบช่างโยธา | เเนวข้อสอบข่างโยธา 1 | คู่มือ เตรียม สอบ ช่าง โยธา | ข้อสอบ boiler | ข้อสอบสายโยธา | แนวข้อสอบboiler |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  10,000 บาท
  0 บาท
  0 บาท
  0 บาท
  10,000 บาท
  6,700 บาท
  10,000 บาท
  10,000 บาท
  10,000 บาท
  10,000 บาท
  7,300 บาท
  450 บาท
  8,700 บาท
  10,000 บาท
  8,700 บาท
  8,700 บาท
  4,294,967,295
  150,000
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ