การแต่งชุดกากีคอแบะ ตํารวจ

การแต่งชุดกากีคอแบะ ตํารวจ

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การแต่งชุดกากีคอแบะ ตํารวจ

 [ ลงประกาศ ]
 ระเบียบคณะกรรมการอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๖
28 ก.พ. 2013 ... ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการฝ่ายอัยการ. พ.ศ. ... (๕) ป้ายชื่อและตําแหน่ ง ... แบบที่ ๒ เสื้อคอแบะปล่อยเอวแบบคอตื้นสีประเภทสีกากี แขนสั้น ตัวเสื้อผ่าอกตลอด ..... ฝ่ายตํารวจ หรือฝ่ายพลเรือน ซึ่งมีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ให้ประดับ.
http://www.library.coj.go.th/managelaw/data/10-03-56.PDF

คำค้น: การแต่งชุดกากีคอแบะ ตํารวจ
 การประดับเครื่องราช
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับตามลำดับในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ... 2. ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประกอบด้วย ท.ช., ท.ม., ต.ช., ต.ม., .ช., .ม., บ.ช.,และ บ.ม. เครื่องราชฯ ... เครื่องแบบสีกากีคอพับ (เครื่องแบบตรวจการ). เครื่องแบบสีกากีคอแบะ ... 3. การแต่งกายที่ใช้เป็นดุมเสื้อ จะใช้ประดับกับชุดสากลและชุด ไทย ...
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/enhance.htm

คำค้น: การแต่งชุดกากีคอแบะ ตํารวจ
 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - วิกิพีเดีย
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น .... เครื่องแบบ และชุดแต่งกายของนักเรียนนายร้อยตำรวจ มีทั้งสิ้นจำนวน 16 แบบ ได้แก่ ... เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี; เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี (มีผ้าผูกคอ); เครื่องแบบ ...
http://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

คำค้น: การแต่งชุดกากีคอแบะ ตํารวจ
 กฎสํานักนายกรัฐมนตรี
3 ธ.ค. 2009 ... ศ. ๒๕๕๒. อาศัยอํานาตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติเครื่องแบบ ... (ค) เครื่องแบบสีกากีแกมเขียวคอแบะ ... (๑) เครื่องแบบสีกากีคอพับ ประกอบดย. (ก) หมวก. ขาราชการการเมืองชายตําแหนงรัฐมนตรี ใหใชหมวกทรงหมอตาลสีกากี .... ๆ ละ ๒ หู ในชวงอากาศอนใหใชเสื้อเปนแบบคอแบะแขนสั้นได.
http://www.thethailaw.com/law1/lawpdf/law25512560/9704.pdf

คำค้น: การแต่งชุดกากีคอแบะ ตํารวจ
 แบบธรรมเนียม - กรมราชองครักษ์
การแต่งกาย สายยงยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พระราชบัญญัติกรมราชองครักษ์ ... ข้อ ๑ เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว สวมหมวกหม้อตาล (สำหรับ ทร.ใช้สีกากี) ... ข้อ ๒ เครื่องแบบ ปกติคอแบะ สวมหมวกหม้อตาล เครื่องแบบชนิดนี้มีโอกาสใช้ ดังนี้ .... ข้อ ๓ นายทหาร ราชองครักษ์และนายตำรวจราชสำนัก ถ้าต้องแต่งเครื่องแบบไว้ทุกข์ตามประกาศหรือ หมายกำหนดการ ...
http://www.radc.go.th/lawradc.html

คำค้น: การแต่งชุดกากีคอแบะ ตํารวจ
 กฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๗๑ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกต
เครื่องแบบทั่วไป. ------------. ขอ ๑ เครื่องแบบขาราชการประจําการทั่วไป ใหมี ๒ ชนิด คือ ... ก. เครื่องแบบสีกากีคอพับ. ข. เครื่องแบบสีกากีคอแบะ ... แบบที่ ๑ หมวกทรงหมอ ตาลสีกากี กะบังหนาทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสี ...... (๒) ตํารวจหลวงรักษาพระองค .
http://iad.dopa.go.th/subject/no72/17.pdf

คำค้น: การแต่งชุดกากีคอแบะ ตํารวจ

การแต่งชุดกากีคอแบะ ตํารวจ