ข้อสอบ พรบข้อมูลข่าวสาร

ข้อสอบ พรบข้อมูลข่าวสาร

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ข้อสอบ พรบข้อมูลข่าวสาร

 [ ลงประกาศ ]
 แบบทดสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ. คำชี้แจง ให้เลือกคำตอบที่ถูก ต้องที่สุด. 1. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ในปี. ก. พ.ศ.
http://dpc10.ddc.moph.go.th/ppat/compe/test3.html

คำค้น: ข้อสอบ พรบข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร..ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล ...
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 · พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 · พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ...
http://www.oic.go.th/content/act.htm

คำค้น: ข้อสอบ พรบข้อมูลข่าวสาร
 ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 26 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 - ProProfs
ProProfs Quiz Maker - ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 26 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ...
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=saza-sa-26-zas-z2540

คำค้น: ข้อสอบ พรบข้อมูลข่าวสาร
 mp3 สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ...
30 ก.ย. 2013 ... mp3 สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 ดาวโหลด แนวข้อสอบรับราชการทุกหน่วยงาน http://testthai1.com/
http://www.youtube.com/watch?v=aRJZLYXElXE

คำค้น: ข้อสอบ พรบข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร..ข้อมูลข่าวสาร(1) - YouTube
20 เม.ย. 2013 ... รายละเอียด พ.ร..ข้อมูลข่าวสาร ตอนที่ 1. ... แนวข้อสอบ พรบ ระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ ศ 2542by รวมข้อสอบ รับราชการ1,232 views · 1:52
http://www.youtube.com/watch?v=DG8qOdKaaA4

คำค้น: ข้อสอบ พรบข้อมูลข่าวสาร
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - สำนักงานคณะกรรมการ ...
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ. จึงทรงพระกรุณาโปรด เกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้. มาตรา ๑  ...
http://www.oic.go.th/act/act2540.doc

คำค้น: ข้อสอบ พรบข้อมูลข่าวสาร
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - หอจดหมายเหตุแห่ง ...
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ. ... มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมีอํานาจออกกฎกระทรวง เพื่อ .
http://www.nat.go.th/web/pdffile/informationact.pdf

คำค้น: ข้อสอบ พรบข้อมูลข่าวสาร
 สไลด์ประกอบการสัมมนาเรื่อง “พ.ร.. ข้อมูลข่าวสารของ ... - ข้อมูลข่าวสาร กสอ.
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. พ.ร.. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540. STOP. MENU. โดย : นายเยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์. หลักการ&เจตนารมณ์. 1. ขอบเขตคำ  ...
http://info.dip.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=7RiJ9uOtxcw=&tabid=160

คำค้น: ข้อสอบ พรบข้อมูลข่าวสาร

ข้อสอบ พรบข้อมูลข่าวสาร