ป้ายชื่อทหาร

ป้ายชื่อทหาร

รูป   รายละเอียด ราคา
  60 บาท
หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ป้ายชื่อทหาร

 [ ลงประกาศ ]
 ระเบียบ กห.ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ พ.ศ.2521... - กระทรวงกลาโหม
และระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๕. ข้อ ๓. ป้ายชื่อคือป้ายแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลสำหรับข้าราชการกลาโหมประจำการ. นักเรียนทหาร ...
http://opsdapp.mod.go.th/autocomm/autolaw/upload/020-000-sd_2552-10-30_0922.pdf

คำค้น: ป้ายชื่อทหาร
 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ พ.ศ.2522 - กองทัพภาคที่ 2
ขอ ๓. ปายชื่อ คือปายแสดงชื่อและชื่อสกุลสําหรับขาราชการกลาโหมประจําการ นักเรียน. ทหาร ทหารกองประจําการ และคนงานหรือลูกจางในสังกัดของกองทัพบก. ขอ ๔.
http://www.army2.mi.th/yamo/admin/WB/Imageupload/201266941482292522.pdf

คำค้น: ป้ายชื่อทหาร
 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ - กองทัพภาคที่ 2
ศ. ๒๕๒๒. ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และสอดคลองกับระเบียบระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดว ยปายชื่อติดเครื่องแบบ. ( ฉบับที่๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ ...
http://www.army2.mi.th/yamo/admin/WB/Imageupload/201266942185932535-2.pdf

คำค้น: ป้ายชื่อทหาร
 กรมกำลังพลทหารบก
เครื่องแบบ; เครื่องราชฯ; การประดับเครื่องราชฯ; การถือกระบี่ ถุงมือ; การประดับสายยงยศ; ป้ายชื่อ อินทรธนู เครื่องหมายยศ. เครื่องแบบทหาร ...
http://dop.rta.mi.th/files/uniform/uniform.html

คำค้น: ป้ายชื่อทหาร
 รายชื่อผู้บัญชาการทหารในสงครามโลกครั้งที่สอง - วิกิพีเดีย
รายชื่อผู้บัญชาการทหารในสงครามโลกครั้งที่สอง. จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ไปที่: ป้าย บอกทาง, ค้นหา ... ให้มีคุณภาพดีขึ้น คุณสามารถปรับปรุงแก้ไขบทความนี้ได้ และนำป้ายออก ...
http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อผู้บัญชาการทหารในสงครามโลกครั้งที่สอง

คำค้น: ป้ายชื่อทหาร
 มารยาททางทหารหมายถึง - หน.กวป.วท.กห.
ให้ข้าราชการกลาโหมประจำการ, นักเรียนทหาร, ทหารกองประจำการคนงาน หรือลูกจ้างใน สังกัด กห. ติดป้ายชื่อ ที่มีพื้นป้ายสีดำมีเส้นขอบสีขาว มีตัวอักษรบรรจงสีขาวสูง ๐.๗ ซม.
http://www.sonsue.com/mil_comm_2.php

คำค้น: ป้ายชื่อทหาร

ป้ายชื่อทหาร