ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้จดรายงานการประชุม

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ผู้จดรายงานการประชุม

 [ ลงประกาศ ]
 การจัดการประชุมและการจดรายงานการประชุม - การจัดการความรู้ KM ...
28 ม.ค. 2010 ... ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานอาจมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เห็น ... อยู่แล้ว) ใน การจัดทำาระเบียบวาระการประชุม จัดเอกสารประกอบการประชุม ดูแล ...
http://kmmed.kku.ac.th/knowledge_asset/knowledge_001.pdf

คำค้น: ผู้จดรายงานการประชุม
 วิธีการเขียนรายงานการประชุม สำหรับมือใหม่ - JobsDB.com
30 ธ.ค. 2009 ... รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ... ดังนั้น เมื่อมีการประชุม จึง เป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่จะต้องรับผิดชอบจัดทำรายงานการประชุม.
http://th.jobsdb.com/TH/EN/Resources/JobSeekerArticle/admin_editor8.htm?ID=375

คำค้น: ผู้จดรายงานการประชุม
 เทคนิคการจัดประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
หรือ 08:00 น.) ............................................................. ผู้จดรายงานการประชุม. วิธีจด รายงานการประชุมมี 3 วิธี. 1.จดอย่างละเอียดทุกคำพูด พร้อมมติ (เช่น การประชุมรัฐสภา). 2.
http://158.108.110.14/~office/km/files/20_12.doc

คำค้น: ผู้จดรายงานการประชุม
 คู่มือปฏิบัติงาน การจัดประชุม และการจดรายงานการประชุม
16 ธ.ค. 2011 ... คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุมและการจดรายงานการประชุมฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูล สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่จดรายงานการประชุมในการประชุมชุดต่าง ๆ ...
http://as.nida.ac.th/th/index.php/research/2011-12-14-09-27-52/749-2011-12-16-04-44-59.html

คำค้น: ผู้จดรายงานการประชุม
 การจดบันทึกการประชุม
อนึ่ง ผู้จดบันทึกการประชุม อาจจัดเตรียมแบบฟอร์มรายงานการประชุมไว้ล่วงหน้า โดยเขียน ชื่อแต่ละวาระลงไปก่อน พร้อมกับเว้นที่ว่างไว้พอประมาณสำหรับการจดบันทึกการประชุม ...
http://www.thaicondoonline.com/cm-meeting/754-to-record-a-meeting

คำค้น: ผู้จดรายงานการประชุม
 บทที 7 การเขียนรายงานการประชุม
สําหรับผู้จดรายงานกาโ่ระขุม บางแห่งไซัคําว่า อู้จดบันทึกกวา่ระชุม บางแห่งใช์. ้ อ่ํ สุ่ ม์ ปึ | สุ่ ้ ั. 'ชู้อดบนทกรายงานการประชุม ซงอาจนามาจากคา 2 กลุมคอ ผูจดบนทึก - รายงาน ...
http://www.sci.rmutsb.ac.th/2009/images/student_s/load/Report_of_the_meeting.pdf

คำค้น: ผู้จดรายงานการประชุม
 เทคนิคการจัดทำรายงานการประชุม - สำนักงาน เกษตร อำเภอ ป่าซาง
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของการประชุม เช่น จะประชุมเรื่องอะไร มีระเบียบวาระการประชุมอะไร บ้าง (เพื่อจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบ) ผู้เข้าประชุมคือใครบ้าง ทั้งนี้ ...
http://pasang.lamphun.doae.go.th/KM_Kanmanee.doc

คำค้น: ผู้จดรายงานการประชุม
 การ เขียน รายงานการประชุม - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร - มหาวิทยาลัย ...
รายงานการประชุม ซึ่งหน่วยงานราชการมีรูปแบบที่กําหนดไว้ที่ชัดเจน แต่ปัญหาปัจจุบันก็คือ. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจวิธีการเขียนหรือจดบันทึกรายงานประชุม ทําให้รายงานยัง ...
http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjcwNDE=

คำค้น: ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้จดรายงานการประชุม