พรบข้าราชการพลเรือน พศ 2551 ย่อๆ

พรบข้าราชการพลเรือน พศ 2551 ย่อๆ

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ พรบข้าราชการพลเรือน พศ 2551 ย่อๆ

 ขายถูก บ้านแฝด สวัสดี แพรกษา ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ เหลือเงินแสน [ ลงประกาศ ]
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. 2551 - สำนักงาน ก.พ.
พ.ร.. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. 2551 · Civil Service Act B.E. 2551 · เปรียบเทียบ พ.ร.. ปี พ.ศ.2535 และ 2551. กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับดิจิตอล ...
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=433&Itemid=209

คำค้น: พรบข้าราชการพลเรือน พศ 2551 ย่อๆ
 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ..2551 - ศูนย์ทนายความทั่วไทย
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. ๒๕๕๑” ... มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ. .... พ.ร. และ ผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่าง ที่เกี่ยวข้อง ...
http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538974857&Ntype=19

คำค้น: พรบข้าราชการพลเรือน พศ 2551 ย่อๆ
 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ..2547
ศ. ๒๕๒๓. (๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๓๕ .... มีอำนาจตั้ง คณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ” เพื่อทำการใด แทน ก.ค.ศ.
http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538974847&Ntype=19

คำค้น: พรบข้าราชการพลเรือน พศ 2551 ย่อๆ
 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา .. ๒๕๔๗
23 ธ.ค. 2004 ... ศ. ๒๔๒๓. (๒) พระราซบัญญาิระเบืยซ้ําราชการกรู (ฉบับท็ ๒) .. ๒๕๓๔ ..... ต็ยกโดยย่อ ว่า “อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ”. เพือทําการใด แทน ก.ค.ศ.
http://www.moe.go.th/webtcs/news48/m01/d12/Binder1.pdf

คำค้น: พรบข้าราชการพลเรือน พศ 2551 ย่อๆ
 จับประเด็น พ.ร.. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. 2551 ความมุ่งหวังของการ ...
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. 2551 เป็นความเปลี่ยนแปลงของการบริหาร ทรัพยากรบุคคลภาคราชการครั้งสำคัญ ที่ส่วนราชการต่างให้ความสนใจ ...
http://203.157.19.94/person/person_moph/km2.htm

คำค้น: พรบข้าราชการพลเรือน พศ 2551 ย่อๆ
 การเรียกชื่อตำแหน่งใหม่ตาม พ.ร..ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ..2551
เข้าใจตาม พ.ร..ระเบียบขัาราชการพลเรือน พ..2551 เกียวกับการจัดประเภทตําเเหน่ง มาตรฐาน. ่ ปี ' ้ . ... หากคยิป์การทราบรายละเอียดดางิ เพมเตมสามารถตดตามใดทางํ พ6๖8 |โ่6 2 ... เพึอให้การเรียกช็อตําเเหน่งเเละช็อย่อในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครอง.
http://www.dla.go.th/work/WebHR2/home/document/พรบ.ขรก.ใหม่/77(ชื่อตำแหน่งตามพรบ.ใหม่).pdf

คำค้น: พรบข้าราชการพลเรือน พศ 2551 ย่อๆ

พรบข้าราชการพลเรือน พศ 2551 ย่อๆ