พรบเลื่อยโซ่ยนต์2555

พรบเลื่อยโซ่ยนต์2555

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ พรบเลื่อยโซ่ยนต์2555

 [ ลงประกาศ ]
 พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 - ศูนย์ ทนายความ ทั่ว ไทย
ผู้ขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ต้องประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ และต้องไม่เคยต้องโทษสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ...
http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538975002&Ntype=19

คำค้น: พรบเลื่อยโซ่ยนต์2555
 กรมป่าไม้ออกกฎใหม่บังคับใช้เลื่อยโซ่ยนต์
13 ก.พ. 2013... แนวทางปฏิบัติและการดำเนินงานตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ ยนต์ พ. ... ศ.2555 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ...
http://www.ryt9.com/s/tpd/1588693

คำค้น: พรบเลื่อยโซ่ยนต์2555
 กฎกระทรวง
28 ธ.ค. 2012 ... และลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ ๒). พ.ศ. ๒๕๕๕. อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์.
http://www.library.coj.go.th/managelaw/data/22-1-56.PDF

คำค้น: พรบเลื่อยโซ่ยนต์2555
 พ.ร..เลื่อยโซ่ยนต์ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องกำหนดแบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และแบบบัญชีต่างๆ ตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.
http://phatthalung.mnre.go.th/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=55

คำค้น: พรบเลื่อยโซ่ยนต์2555
 กฎกระทรวง
28 ธ.ค. 2012 ... พ.ศ. ๒๕๕๕. อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า “เลื่อยโซ่ยนต์” ในมาตรา ๓ และมาตรา ๒๓. แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.
http://www.library.coj.go.th/managelaw/data/23-1-56.PDF

คำค้น: พรบเลื่อยโซ่ยนต์2555
 กรมป่าไม้ออกประกาศผู้ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ ขึ้นทะเบียนถึง 27 มี.ค.นี้ ...
18 ก.พ. 2013 ... กรมป่าไม้ออกประกาศให้ผู้ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์มาขึ้นทะเบียนจนถึงวันที่ 27 ... 2555 กำหนดการควบคุมเลื่อยโซ่ยนต์ขนาดตั้งแต่ 1 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ (บาร์) ...
http://www.mcot.net/site/content?id=5121cd8a150ba0bd3e00035d

คำค้น: พรบเลื่อยโซ่ยนต์2555
 สำนักข่่าวแห่งชาติ : จ.ศรีสะเกษ เตือนให้ผู้มีเลื่อยยนต์ไว้ในครอบครองไปขอรับ ...
7 ก.พ. 2013 ... จ.ศรีสะเกษ เตือนให้ผู้มีเลื่อยยนต์ไว้ในครอบครองไปขอรับใบอนุญาตตามกฏกระทรวง ... ครอบครองไปขอรับใบอนุญาตตามกฏกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ ยนต์ พ. ... ศ.2555 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขออนุญาต ...
http://www.prd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=42905

คำค้น: พรบเลื่อยโซ่ยนต์2555
 Document Details | พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545
26 ต.ค. 2009 ... ศ.2555-2559 (118) ... Details for พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ... Filename, พรบ-เลื่อย โซ่ยนต์-2545.pdf. Filesize, 61.73 kB. Filetype, pdf (Mime Type: ...
http://www.nrenan.go.th/web2009/index.php/2009-10-19-03-34-21/doc_details/14--2545

คำค้น: พรบเลื่อยโซ่ยนต์2555

พรบเลื่อยโซ่ยนต์2555