ราคาเสาปูนสําเร็จ4 เมตร

ราคาเสาปูนสําเร็จ4 เมตร

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ราคาเสาปูนสําเร็จ4 เมตร

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 ตัวอย่างแหล่งสืบราคาวัสดุก่อสร้าง scg experience
เสารั้วคอนกรีตแบบตีนชาง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. ตน. 350 ... เสาตอมอ คอนกรีต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 1.00 ม. ...... แปหลังคาสําเร็จรูป ( ยาวทอนละ 4.00 เมตร ).
http://www.op.mahidol.ac.th/oppe/img/cucem_k/ราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้าง scg experience.pdf

คำค้น: ราคาเสาปูนสําเร็จ4 เมตร
 ราคากลางวัสดุงานผนัง 2555
ผนังบุกระเบื้องดินเผาแบบเคลือบ 4 นิ้ว x 4 นิ้ว. ตร.ม. 320. 150 ... แผนกระเบื้องซีเมนต เสนใยแผนเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร .... ผนังไมสําเร็จรูปคราวโลหะชุบ สังกะสี ดานเดียว. ตร.ม. 330 .... แบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน .... เสาเอ็น – คานทับหลัง คสล.
http://www.scgexperience.co.th/stocks/media/002bca.pdf

คำค้น: ราคาเสาปูนสําเร็จ4 เมตร
 ราคา วัสดุ - ระบบ ฐาน ข้อมูล อาคาร - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม. ทอน .... ทอเหล็ก เคลือบสังกะสี รวมขอตอตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว ...... ปูนซีเมนต ปอรตแลนด ปูนถุง ประเภท 1 ตราชาง. ตัน ... ถังซีเมนตสําเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก.
http://map.crru.ac.th/estimation/MaterialCost.pdf

คำค้น: ราคาเสาปูนสําเร็จ4 เมตร
 ราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้างและค่าบริการ2553
ท่านเจ้าของบ้านในการประเมินราคากลางในการก่อสร้าง. คณะผู้จัดทํา. 16.08.10 ... 1.6 งาน พื้นคอนกรีตสําเร็จรูปอัดแรง >. 11 .... เสารั้วคอนกรีตแบบตีนชาง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. ตน. 250 ..... เหล็กเสนกลมผิวขอออย SD.30 ( ยาวทอนละ 10.00 เมตร ).
http://planning.pn.psu.ac.th/town_plan/procedure/docs_procedure/400_1302109720.pdf

คำค้น: ราคาเสาปูนสําเร็จ4 เมตร
 หลักเกณฑการคํานวณราคากลาง ของงานกอสรางอา
4. คาใชจายอื่น ๆ (คาดําเนินการ กําไร ภาษีและอื่น ๆ). ราคาคากอสราง คือ ..... คอนกรีตเสาตอมอ การคํานวณปริมาณคอนกรีตเสาตอมอ โดยคิดพื้นที่หนาตัดตามขนาด ..... 10.1 ปูนทรายรองพื้นสําหรับพื้นปูวัสดุแผนสําเร็จรูป / 1 ตารางเมตร (หนา 3 ซม.).
http://design.obec.go.th/StandEstimate.pdf

คำค้น: ราคาเสาปูนสําเร็จ4 เมตร
 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนมีนาคม 2554)
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างฉบับนี้ ใช้ฐานข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง. ประจาเดือน ธันวาคม 2553 ... เสาธง. 20. 12. สนามบาสเกตบอล. 21. 13. รั้ว. 22. 14. สะพาน. 23. 15. ท่ออุโมงค์ค.ส.ล. .... 37 ส้วมมาตรฐาน แบบ 4 ที่สปช.601 เนื้อที่18.50 ตารางเมตร ...... ผนัง และฝา ก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ ผนังบุกระเบื้อง. - ห้องน้้า .... พื้นชั้นบนใช้พื้นส้าเร็จรูปหรือ ค. ส.ล.
http://president.yru.ac.th/plan/images/stories/files/plan_024_2.pdf

คำค้น: ราคาเสาปูนสําเร็จ4 เมตร
 บัญชีค่าแรงงาน
ษีคง บญชค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการกดดเเบบคํานาณราคากลางงานกํคลร้าง .... เสา เว็บขนาด 0 4" น 4.00 ม. ..... 2.12.3 บัวไบ้ลบมุม เมตร 28 บัวไบ้บอบฝ้า,ไบ์สําเร็จรูป.
http://home.npru.ac.th/audit/files/account-centerLohn-2551.pdf

คำค้น: ราคาเสาปูนสําเร็จ4 เมตร
 ใบประมาณราคา BOQ - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
18 ก.ย. 2012 ... รวมรายการลําดับที่1-4 เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) ... สรุปประมาณราคา อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ และปฏิบัติการรวม ระยะที่2 .... 46.00 เมตร. 850.00 ... ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมตัวซีโครงคร่าวสํา เร็จรูป (รวมค่าแรง) ... ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบใต้พื้นชั้น 1 ทาสีอะครีลิค.
http://www.pkru.ac.th/ap-uploadfile/20120918093444_J14KRj0.pdf

คำค้น: ราคาเสาปูนสําเร็จ4 เมตร

ราคาเสาปูนสําเร็จ4 เมตร