วิชาทักษะการเรียนรู้

วิชาทักษะการเรียนรู้

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ วิชาทักษะการเรียนรู้

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 ธเนศ สมาพงษ์ 51E143012 วิชาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ...
ธเนศ สมาพงษ์ 51E143012 วิชาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้. 54 likes · 0 talking about this. Education.
https://th-th.facebook.com/taneth51E143012

คำค้น: วิชาทักษะการเรียนรู้
 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณะกรรมการการ ...
งานวิจัยในชั้นเรียน. เรื่อง. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์. ผู้วิจัย. นายกฤษฎา ทองก าเหนิด. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553. โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว.
http://school.obec.go.th/watdonsaikiew/wijai/k.vijai53.pdf

คำค้น: วิชาทักษะการเรียนรู้
 รหัสวิชา 0010001 การจัดการทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
และพัฒนาทักษะในการเรียนรูและการจัดการชีวิตเพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยอยาง เหมาะสมและมี ... 6.1 จุดมุงหมายรายวิชา (ตองการใหนักศึกษาไดอะไร). 1.
http://nurs.eau.ac.th/doc/0010001.pdf

คำค้น: วิชาทักษะการเรียนรู้
 นูรีดา หามะ 51E143018 วิชาทักษะและเทคนิคการเรียนรู้ | Facebook
นูรีดา หามะ 51E143018 วิชาทักษะและเทคนิคการเรียนรู้. 29 likes · 0 talking about this.
https://www.facebook.com/nureeda51E143018

คำค้น: วิชาทักษะการเรียนรู้
 รายวิชา GE 2241 ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา - สำนักพัฒนาวิชาการ ...
มคอ. 3. รายละเอียดของรายวิชา. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. หมวดที่ 1 ...
http://www.academic.hcu.ac.th/curriculum/download/GE_1_55/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์/มคอ.3/GE2241รายละเอียดของรายวิชา.doc

คำค้น: วิชาทักษะการเรียนรู้
 B.A. English :: STOU
นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา ดังนี้ 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
http://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/

คำค้น: วิชาทักษะการเรียนรู้
 วิชาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ - อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
1. รหัสและชื่อรายวิชา. 10232 03 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้. Teaching Skills and Techniques in Learning Management. 2. จำนวนหน่วยกิต. 3(2-2-5) นก. 3.
http://teacher.aru.ac.th/narisanan/images/stories/Teaching Skills(1).doc

คำค้น: วิชาทักษะการเรียนรู้
 การเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้และจัดการทำแผนที่กระจายความรับผิดชอบ
ของรายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ ได้และเมื่อจะถ่ายทอดมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก มคอ.2 ... ตัวเลข การสื่อสาร และ. การใช้เทคโนโลยี. สารสนเทศ. ทักษะการจัดการการ. เรียนรู้. 1.
http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/TQF27022555/tqf03.pdf

คำค้น: วิชาทักษะการเรียนรู้

วิชาทักษะการเรียนรู้