วิทยานิพนธ์ บริหารการศึกษา Doc

วิทยานิพนธ์ บริหารการศึกษา doc

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ วิทยานิพนธ์ บริหารการศึกษา doc

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 การบริหารการศึกษา - Suan Dusit - eBooks
วิทยานิพนธ์ (การศึกษา). ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กนกกาญน์ จันทรวงศ์.
http://ebooks.dusit.ac.th/sdubook/ThesisEducationShelf.nsp?usertag=p1

คำค้น: วิทยานิพนธ์ บริหารการศึกษา doc
 บทที่ 2 - Ning
การศึกษาเรื่องการนิเทศเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้. หลักและกระบวนการบริหาร.
http://api.ning.com/files/VZVPPeW0JUZMFDIGDRPoTFKriBQdmWE4QuPjoJkgY7v2pYt6iCjllVfBAheOjHHNh3RTYTm4eYsmnSuRBqVQzojTF490EaHe/2.doc

คำค้น: วิทยานิพนธ์ บริหารการศึกษา doc
 การจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน ...
การศึกษา พ.ศ. 2527 คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษาวิทยาลัยครูพระนคร. พ.ศ. 2548 ครุรุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.
http://web.bsru.ac.th/~suttisuphang/6608601.doc

คำค้น: วิทยานิพนธ์ บริหารการศึกษา doc
 ตัวอย่างงานวิจัย บริหารการศึกษา (ใหม่) - *เว็บไซต์การเรียนรู้ประภัสรา โคตะขุน*
การพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยี ทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน / ประมา ศาสตระรุจิ.
http://sites.google.com/site/prapasara/z3-2

คำค้น: วิทยานิพนธ์ บริหารการศึกษา doc
 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหาร ... - คน สร้างสรรค์
สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. พุทธศักราช 2556.
http://www.konsangsan.com/MMR2013/ok_pra_samean.doc

คำค้น: วิทยานิพนธ์ บริหารการศึกษา doc
 เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 ม.ค. 2013 ... ปฎิทินการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และการส่งวิทยานิพนธ์/รายงาน ... Microsoft Word ตั้งชื่อไฟล์ บทคัดย่อ.doc และภาษาอังกฤษ abs.doc
http://gs.kku.ac.th/home/index.php/2013-01-10-03-32-3/thesis.html

คำค้น: วิทยานิพนธ์ บริหารการศึกษา doc
 ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา .... นำผลการ วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ทดลองใช้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและ  ...
http://www.loeicity.go.th/ed_04_01.doc

คำค้น: วิทยานิพนธ์ บริหารการศึกษา doc
 หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา - มหาวิทยาลัย ...
เพื่อพัฒนานักบริหารการศึกษาที่เป็นผู้นำในการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ หรือการวิจัยเพื่อ พัฒนาการศึกษา. 3. ..... แผน ก (แบบ ก.2) บังคับ GSED 6401 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต.
http://www.chandra.ac.th/faculty/webgra/Faculty/karusat4.doc

คำค้น: วิทยานิพนธ์ บริหารการศึกษา doc

วิทยานิพนธ์ บริหารการศึกษา doc