หนังสือนําส่ง คศ3 Doc

หนังสือนําส่ง คศ3 doc

รูป   รายละเอียด ราคา
  ไม่ระบุ
หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ หนังสือนําส่ง คศ3 doc

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 หนังสือนำส่ง - SlideShare
12 ก.ค. 2011 ... .๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการวางเบิกจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ จำานวน ๑ ชุด .... ( นายอับดุลรอหะ จิการะจิ ) ครู คศ.๒ โรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ..... 3. ( นายนันทพง ษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ...
http://www.slideshare.net/MapowzeeDahajee/ss-8571401

คำค้น: หนังสือนําส่ง คศ3 doc
 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ..2522 - สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
(3) อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง ... การ ประชุมของคณะอนุกรรมการให้นำมาตรา 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม. มาตรา 10 ..... ให้ทำเป็น หนังสือแจ้งแก่คนต่างด้าว ในกรณีที่ไม่อาจส่งหนังสือเช่นว่านี้แก่คนต่างด้าวได้ ...
http://www.immigration.go.th/nov2004/doc/act_imm_2522.html

คำค้น: หนังสือนําส่ง คศ3 doc
 การพิมพ์หนังสือราชการชนิดต่างๆ
กระดาษ ขนาด A4 ใช้ขนาดครุฑมาตรฐาน คือ สูง 3 เซนติเมตร ... . การลงวันที่ควรลง ภายหลังจากลงนามแล้ว และควรเป็นวันที่ส่งหนังสือออก มิใช่ลงวันที่ไว้แล้วอีกหนึ่งสัปดาห์จึง ส่งออก ... เว้นแต่มีเรื่องอื่นที่เป็นสาระสำคัญต้องนำมาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ .... . คณะหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้. 7.
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/ga/admin/knowledges_files/6_10_1.doc?div_id=10&kl_id=6

คำค้น: หนังสือนําส่ง คศ3 doc
 
. ๒๕๔๒ หมายถึง วิธีการส่งหนังสือและหีบห่อสิ่งของ เป็นต้น ... หมายถึง วิธีการส่งหนังสือ และหีบห่อสิ่งของโดยมีองค์การทำหน้าที่รับส่ง. [3]. “Post หรือ mail” แปลว่า ๑. ... ๆ ส่วน ระบบการส่งข่าวสารเดิมคือม้าเร็ว หรือคนขี่ม้าก็ยังใช้อยู่ทั่วไป ในปี พ.. ... ๓ ครั้ง นำจ่ายวันละ ๔ ครั้ง และเขายังเสนอแนะให้ใช้กระดาษแผ่นเล็ก ๆ เขียนว่า “ใบเสร็จรับเงินค่านำส่ง” (receipt for ...
http://61.19.241.70/rkj/uploadword/691455.doc

คำค้น: หนังสือนําส่ง คศ3 doc
 การจัดการกับข้อร้องเรียนและการขอข้อมูล53.doc - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ช่องทางที่ 2 : ผู้ร้องเรียนเขียนแบบฟอร์มร้องเรียน/นำหนังสือร้องเรียน หย่อนลงในกล่องรับ เรื่องร้องเรียนที่ตั้งไว้ ... ช่องทางที่ 3 : ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของ สศค.
http://www.fpo.go.th/pmqa/หมวด3/หมวด3/การจัดการกับข้อร้องเรียนและการขอข้อมูล53.doc

คำค้น: หนังสือนําส่ง คศ3 doc
 ระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรี ว่า ด้วย งาน สารบรรณ พ.. 2526
คำนำ. “งานสารบรรณ” เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การ รับ ... บุคลากรทุกคนในทุกหน่วยงานจึงควรศึกษาและตระหนักถึงความสำคัญของงาน สารบรรณ ... . 2526”. ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป. ข้อ 3 ให้ยกเลิก ... 3.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที่ 2) พ..
http://thapput.phangnga.doae.go.th/nun.doc

คำค้น: หนังสือนําส่ง คศ3 doc

หนังสือนําส่ง คศ3 doc