หนังสือเรียน ทักษะการขยายอาชีพ

หนังสือเรียน ทักษะการขยายอาชีพ

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ หนังสือเรียน ทักษะการขยายอาชีพ

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 แบบเรียนรายวิชา อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ - สำนักงาน กศน.
หนังสือเรียนเลมนี้จัดพิมพดวยเงินงบประมาณแผนดินเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตสําห ... หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ รหัส อช21002 ระดับ ...... พอใจ รวมถึงการพัฒนาอาชีพมีวัตถุประสงคในการขยายตลาดขายสินคาใหมาก ขึ้น ...
http://www.nfe.go.th/main_doc/textbook54/35mo/oc21002 .pdf

คำค้น: หนังสือเรียน ทักษะการขยายอาชีพ
 ความรู้พื้นฐาน การพัฒนาสังคม ทักษะการเรียน
1.1 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง. ทักษะการเรียนรู้. 4 ... 3.3 มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม ... ทักษะการขยายอาชีพ.
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/24/0e0e7eed9328d103cdfb136e406b5664.pdf

คำค้น: หนังสือเรียน ทักษะการขยายอาชีพ
 ศูนย์การเรียนชุมชนวัดธาตุทอง1 - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม ...
2. หนังสือเรียนวิชาทักษะการเรียนรู้ 3. หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 4. หนังสือเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ 5. หนังสือเรียนวิชาศิลปะ 6. หนังสือเรียนวิชาช่องทางการขยายอาชีพ
http://www.ksnwattana.nlern.com/index.php/object/blog/access/group/srch/1

คำค้น: หนังสือเรียน ทักษะการขยายอาชีพ
 ศูนย์การเรียนชุมชนเกษมพิทยา - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม ...
หนังสือเรียน/เอกสารประกอบการเรียน (ม.ปลาย) วิชาบังคับ ... รายวิชา อช 31001 ช่อง ทางการขยายอาชีพ · รายวิชา ทช ... รายวิชา อช 31002 ทักษะการขยายอาชีพ · รายวิชา อช ...
http://www.ksnwattana.nlern.com/index.php/object/blog/access/group/srch/10

คำค้น: หนังสือเรียน ทักษะการขยายอาชีพ
 วิชางานอาขีพ การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ...
http://www.anubanfaorai.com/399257/วิชางานอาขีพ-การงานอาชีพ

คำค้น: หนังสือเรียน ทักษะการขยายอาชีพ
 ภารกิจและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ... จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ ... และ การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ...
http://www.vec.go.th/เกี่ยวกับสอศ/ภารกิจและนโยบาย.aspx

คำค้น: หนังสือเรียน ทักษะการขยายอาชีพ
 จำนวนข้อสอบการศึกษานอกระบบ สอบวันที่ 26 ส.ค. 2555
1.1 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง. ทักษะการเรียนรู้. 4 ... 3.2 มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก ... ทักษะการขยายอาชีพ. 2.
http://niets.playwebagency.com/index.php/files/download/98

คำค้น: หนังสือเรียน ทักษะการขยายอาชีพ

หนังสือเรียน ทักษะการขยายอาชีพ