�ิก�กียร� Iconic Fixed 8 มือ2

Error: non-utf8 string: �ิก�กียร� iconic fixed 8 มือ2