โดยเฉพาะเอกสารประเภทเทคนิค

โดยเฉพาะเอกสารประเภทเทคนิค

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ โดยเฉพาะเอกสารประเภทเทคนิค

 รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส [ ลงประกาศ ]
 การอนุรักษ์เอกสารประเภทใบลาน
เปน 3 ประเภท ไดแก จารึก หนังสือสมุดไทย และหนังสือคัมภีรใบลาน ดังนั้นเอกสารใบ ลาน จึงเป ... โดยเฉพาะในภาคอีสาน เอกสารใบลานนี้จึงเปนเอกสารโบราณชนิดหนึ่งที่ ...
http://www.lib.ubu.ac.th/localinformation/file/bilan_conserv.pdf

คำค้น: โดยเฉพาะเอกสารประเภทเทคนิค
 วิธีใช้
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้มาตรฐาน และสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดย ... ผู้ใช้ บริการนำเอกสารเฉพาะรายการที่ต้องการออกมาจากแฟ้ม/กล่อง/ชั้น; ผู้ใช้บริการเก็บ ...
http://library.tisi.go.th/T/e-manual/resource/pub_usage_std.html

คำค้น: โดยเฉพาะเอกสารประเภทเทคนิค
 การเสนอหนังสือ
เรื่องที่มีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ กำหนดไว้โดยเฉพาะ เช่น เรื่องร้องเรียน ... วิธีเสนอ หนังสือ เจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมเรื่องเสนอ ควรแยกหนังสือที่เสนอออกเป็นประเภท ๆ ดังนี้ ...
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/ga/admin/knowledges_files/7_10_1.doc?div_id=10&kl_id=7

คำค้น: โดยเฉพาะเอกสารประเภทเทคนิค
 วิธีจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ | INCquity
ใช้กระดาษสีทำที่คั่นหรือติดที่สันกระดาษแยกเพื่อเอกสารตามประเภท และวัน เดือน ปี ... คุณ ควรเริ่มจัดการกับกล่องใบแรกก่อน โดยคุณต้องแยกเอกสารที่ต้องจัดเก็บเป็นสองประเภท คือ ... ส่วนเอกสารสำคัญและข้อมูลความลับต่างๆควรจัดเก็บในที่เฉพาะที่มีการป้องกัน เช่น ...
http://incquity.com/articles/office-operation/file-your-documents

คำค้น: โดยเฉพาะเอกสารประเภทเทคนิค
 ประเภทเอกสารโบราณ | thrai
เอกสารโบราณ ตามที่สำนักหอสมุดแห่งชาติรับผิดชอบดูแลเพื่อการอนุรักษ์และให้บริการ ... เรียกวัตถุเหล่านั้นว่าเป็นเอกสารโบราณประเภทจารึก โดยเรียกชื่อตามวัตถุนั้นๆ เช่น ... เสร็จ แล้วนำใบลานแต่ละใบมาแทงบนขนอบที่เป็นแม่พิมพ์สำหรับแทงใบลานโดยเฉพาะ ...
http://thrai.sci.ku.ac.th/node/449

คำค้น: โดยเฉพาะเอกสารประเภทเทคนิค
 ประเภทของการวิจัย - E-learning
การที่จะแบ่งการวิจัยออกเป็นกี่ประเภทนั้นขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งว่าจะยึดถือสิ่งใดเป็น เกณฑ์ ... การวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยทำการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงาน ... อนึ่งการวิจัยที่ดีนั้นไม่ควรใช้แบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ ...
http://www.watpon.com/Elearning/res13.htm

คำค้น: โดยเฉพาะเอกสารประเภทเทคนิค
 การค้นหาเอกสาร - ทะเบียน กิจกรรม นักศึกษา
ประเภท: เลือกประเภทหนังสือรับ หรือ หนังสือสง. เลขที่หนังสือ: กรณีที่ทราบเลขที่หนังสือ หรือตองการดูรายละเอียดหนังสือเรื่องนี้โดยเฉพาะ. เพื่อประโยชนในการติดตามหนังสือ. ชื่อเรื่อง: ชื่อเรื่องหนังสือ (ใสเฉพาะคําสําคัญ ไมตองใสชื่อเรื่องทั้งหมดก็ได) ... ตัว อยาง : คณะเทคนิคการแพทยตองการติดตามหนังสือที่สงถึงกองการเจาหนาที่ เรื่อง ...
http://ilp.kku.ac.th/E-Administration/BackEnd/Program/Docs/S00100-1.pdf

คำค้น: โดยเฉพาะเอกสารประเภทเทคนิค
 บริการรับแปลเอกสาร โดยศูนย์แปลภาษา Modern Publishing.co.th ยินดีให้ ...
บริการของเรา. Modern Publishing ให้บริการทั้งด้านงานพิมพ์ (สิ่งพิมพ์ทุกประเภท) งาน แปลภาษา ... เช่น แปลเว็บไซต์ แปลบทความ แปลทะเบียนสมรส คู่มือและเอกสารด้านเทคนิค สัญญา กฏหมาย ฯลฯ ... โดยเฉพาะข้อมูลวิชาการหรือเอกสารด้านกฎหมายอาหาร ...
http://www.modernpublishing.co.th/

คำค้น: โดยเฉพาะเอกสารประเภทเทคนิค

โดยเฉพาะเอกสารประเภทเทคนิค