CKA ต่อวีซ่าไทย ขอ visa รับทำ wor permit visa ต่อวีซ่าทำงาน โทร. 0-2862-2727 เปลี่ยนประเภทวีซ่า เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ขอวีซ่าไทย ต่อวีซ่าธุรกิจ ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงาน รับต่อวีซ่า ขอวีซ่า

หน้าแรก » ธุรกิจ และ อุตสาหกรรม » ธุรกิจ และ อุตสาหกรรม อื่นๆ

CKA ต่อวีซ่าไทย ขอ visa รับทำ wor permit visa ต่อวีซ่าทำงาน โทร. 0-2862-2727 เปลี่ยนประเภทวีซ่า เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ขอวีซ่าไทย ต่อวีซ่าธุรกิจ ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงาน รับต่อวีซ่า ขอวีซ่า
CKA ขอวีซ่าไทย ขอ visa ต่อวีซ่าไทย รับทำ wor permit visa รับต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี ราตา 5,990 บาท เปลี่ยนประเภทวีซ่า เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ราคา 18,900 บาท ขอใบอนุญาตทำงาน ราคา 5,990 บาท ต่อใบอนุญาตทำงาน ต่อวีซ่า รับต่อวีซ่า ขอวีซ่า ขอต่อวีซ่า วีซ่าไทย เปลี่ยนประเภทวีซ่าเพื่อทำงาน โดยทีมงานมืออาชีพ
บริษัท ซี.เค.เอ. การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
Thai Visa and Work Permit Service (ขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า)
C.K.A. ACCOUNTING AND LAW CO.,LTD.เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับชาวต่างชาติในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การทำงานให้กับชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 13 ปี ทำให้ทีมงาน CKAเป็นทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับลูกค้า ด้วยระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและการดำเนินงานตามกฎระเบียบข้อกฎหมายพร้อมกับการรักษาความลับของลูกค้า ทำให้CKAเป็นที่ยอมรับของลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ   บริษัทชั้นนำและหน่วยงานราชการด้วยดีตลอดมา
บริการด้าน VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)
ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน) ต่อ One Stop Visa (สามารถได้วีซ่าและใบอนุญาตทำงานในวันเดียวกัน) ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-O) (วีซ่าติดตามครอบครัว) ต่อ Non Immigrant O (วีซ่าแต่งงาน) ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา) ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-ED) (วีซ่านักศึกษา) ต่อ Non-Immigrant Visa “O-A” (วีซ่าบั้นปลาย) After the status of Visa (เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา) Re-Entry Visa (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย) Report 90 days (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน) บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit) ต่อใบอนุญาตครบปี เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลเพิ่มเติม:
www.cka.co.th
www.ckaworkpermitvisa.blogspot.com
 
 
 
บริการและอัตราค่าบริการขอ/ต่อ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่า 1.      ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน + วีซ่า 1 ปี
สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง  10,960 บาท
สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง  10,960 บาท
สำหรับธุกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ค่าบริการเพียง 12,960 บาท 2.     ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ + วีซ่า 1 ปี
สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง  11,980 บาท
สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง  11,960 บาท
สำหรับธุกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ค่าบริการเพียง 14,960 บาท 3.      ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ + วีซ่า 1 ปี
กรณีเปลี่ยนบริษัทและไม่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทย
สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง  15,500 บาท
สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง  15,500 บาท 4.     ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ + วีซ่า 1 ปี
ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services ค่าบริการเพียง  13,960 บาท 5.     ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทน + วีซ่า 1 ปี
ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services ค่าบริการเพียง  12,960 บาท 6.     เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า
จากวีซ่าท่องเที่ยว /Transit Visa /  ผ.30 เป็น Non-B, Non-Oค่าบริการเพียง  18,900 บาท    
ลำดับ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) ค่าบริการ (บาท) V1 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรกที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ) 5,990 V2 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี  (ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ) 5,480 V3 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก) ที่ศูนย์ One Stop Services 5,990 V4 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services) 5,480 V5 ขอวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี (ปีแรก) (ที่ศูนย์ One Stop Services) 6,980 V6 ต่อวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี  (ที่ศูนย์ One Stop Services) 6,480 V7 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก)  (BOI) 7,480 V8 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (BOI) 6,480 V9 วีซ่าติดตามครอบครัว (สำหรับคู่สมรส 2,900/ท่าน, สำหรับบุตร 2,900/ท่าน) 5,800บาท/ครอบครัว V10 ขอวีซ่าบั้นปลาย / วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ (ครั้งแรก) 3,990 - 5,980 V11 ต่อวีซ่าบั้นปลาย/ วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์  1 ปี 3,990 –5,980    
ลำดับ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) ค่าบริการ (บาท) V12 ต่อวีซ่านักท่องเที่ยว / ผ.15 / ผ.30 3,480 V13 รายงานตัวการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน 2,980 V14 เปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 2,980 V15 ย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 2,980 V16 แก้ไขตราประทับวีซ่า 2,980 V17 Single Re-Entry Visa  ขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง 1,500 V18 Multiple Re-Entry Visa  ขอกลับมาในราชอาณาจักรหลายครั้ง 1,500 V19 ยกเลิก Non-Immigrant Visa (Non-B) 2,500 V20 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (สมุทรปราการ) 8,900 V21 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (สมุทรปราการ) 7,900 V28 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (นนทบุรี) 8,900 V29 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (นนทบุรี) 7,900    
ลำดับ                     VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)                                  ค่าบริการ (บาท)   เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า V22 เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 18,900 V23 เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-O 18,900 V24 เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็น วีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 18,900 V25 เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่า Non-O 18,900 V26 เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa  เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 18,900 V27 เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa  เป็นวีซ่า Non-O 18,900    
 
ลำดับ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ค่าบริการ (บาท) W1 ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ดินแดง) 5,990 W2 ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ดินแดง) 5,480 W3 ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่One Stop Services) 5,990 W4 ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ One Stop Services) 5,480 W5 ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ One Stop Services) 6,980 W6 ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนและรายงานผลประจำปี 1 ปี (ที่ One Stop Services) 6,480 W7 ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (BOI) 7,480 W8 ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (BOI) 6,480 W9 เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มที่อยู่ ตำแหน่งงาน ลักษณะการทำงานประเภทการทำงาน ท้องที่การทำงาน ประเภทกิจการ 2,000 - 2,900 W10 แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน 2,480 W11 รายงานผลการทำงานในรอบปี 2,990 W12 ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (สมุทรปราการ) 8,900 W13 ต่อใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (สมุทรปราการ) 7,900 W14 ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ (นนทบุรี) 8,900 W15 ต่อใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (นนทบุรี) 7,900    
 
หมายเหตุ :
- ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล
- ค่าบริการข้างต้นสำหรับการบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ค่าบริการในพื้นที่ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด
กรุณาสอบถามที่ CKA โทร. 0-2862-2727 (7คู่สาย) www.cka.co.th
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ติดต่อ 
                                                  บริษัท ซี.เค.เอ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
77/144 อาคารสินสาธรทาวเวอร์  ชั้น 34 A ถนนกรุงธนบุรี  แขวงคลองต้นไทรเขตคลองสาน กรุงเทพฯ  10600
Call Center   02-862-2727   จันทร์-เสาร์ : 8.30-17.30 น.  (หยุดทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน)
Hot Line  ติดต่อเรื่องเร่งด่วน โทร : 081-844-1707(AIS) , 090–573-7359(DTAC) ,  086-603-3105(TRUE)
สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติม/แจ้งข้อมูล(24hr.)  ได้ที่  :  [email protected]
                แนะนำ / ติชม การบริการ เพื่อพัฒนาการบริการที่ดี        มาที่ :  [email protected] 
:: บริษัท ซี.เค.เอ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า ทางCKAยินดีรับฟังความคิดเห็นจากท่านทุกความเห็น ทุกข้อเสนอแนะมาถึงผู้บริหาร เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ::


 


ราคา: 5,990 บาทต้องการ: บริการ
ติดต่อ: CKAอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-862-2727IP Address: 58.9.115.56
มือถือ: 081-844-1707 จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
เลขบัตรประชาชน: 3101401042XXX
ที่อยู่: 77/144 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 Aถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

คำค้น:  ต่อวีซ่า | ขอต่อวีซ่า | ขอวีซ่าไทย | ต่อวีซ่าไทย | ขอ Visa | เปลี่ยนประเภทวีซ่า | ขอวีซ่า |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  2,390 บาท
  70,000
  9,999 บาท
  9,999 บาท
  2,480 บาท
  5,990 บาท
  690,000 บาท
  2,990 บาท
  4,480 บาท
  5,990 บาท
  100 บาท
  5,990 บาท
  2,480 บาท
  4,480 บาท
  2,480 บาท
  2,480 บาท
  4,480 บาท
  1,700,000 บาท
 
  5,990 บาท